You are currently viewing ปลาหมึก สัตว์ทะเลสุดอัศจรรย์

ปลาหมึก สัตว์ทะเลสุดอัศจรรย์

ปลาหมึก (Squid) เป็น สัตว์มีกระดูกสันหลัง ในไฟลัมมอลลัสกา คลาสเซฟาโลพอด อันดับเซฟาโลพอด ปลาหมึกมีลำตัวยาวเรียว มีหนวด 8 เส้น หนวดแต่ละเส้นมีอวัยวะดูดจับอาหารอยู่ ปลาหมึกมีตาใหญ่และมองเห็นได้รอบทิศทาง ปลาหมึกสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วด้วยการว่ายน้ำหรือพ่นน้ำออกจากท่อน้ำ ปลาหมึกเป็นสัตว์ที่พบได้ทั่วไปในทะเลทั่วโลก ปลาหมึกเป็นสัตว์กินเนื้อ กินสัตว์ขนาดเล็ก เช่น ปลา กุ้ง หอย และสัตว์น้ำขนาดเล็กอื่น ๆ

ปลาหมึกเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญทางนิเวศวิทยา ปลาหมึกเป็นอาหารของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ เช่น วาฬ ปลาฉลาม และปลาอื่นๆ นอกจากนี้ยังช่วยในการหมุนเวียนอาหารในท้องทะเลอีกด้วย ปลาหมึกเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ นิยมนำมาบริโภคเป็นอาหาร ปลาหมึกมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี มีแคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินบี 12 และธาตุเหล็กสูง

ปลาหมึก

ลักษณะทางกายวิภาคของปลาหมึก

ปลาหมึกมีลำตัวยาวเรียว ลำตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หัว คอ และส่วนท้อง หัวปลาหมึก มีดวงตาขนาดใหญ่ มองเห็นได้รอบทิศทาง คอปลาหมึก เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างหัวกับส่วนท้อง ส่วนท้องของปลาหมึกมีอวัยวะภายในที่สำคัญ เช่น หัวใจ สมอง ไต กระเพาะอาหาร และลำไส้

ปลาหมึกมีหนวด 8 เส้น หนวดแต่ละเส้นมีอวัยวะดูดจับอาหารอยู่ หนวดของปลาหมึกสามารถยืดหดได้ ช่วยให้ปลาหมึกจับเหยื่อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ปลาหมึกบางชนิดมีหนวดที่สั้นและหนา ใช้ในการว่ายน้ำ

ปลาหมึกมีครีบ 2 คู่ ครีบช่วยในการว่ายน้ำ ปลาหมึกบางชนิดมีครีบที่ยาวและใหญ่ ช่วยให้ปลาหมึกว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็ว

ปลาหมึกมีท่อน้ำ ท่อน้ำอยู่บริเวณใต้ลำตัวของปลาหมึก ท่อน้ำทำหน้าที่ในการพ่นน้ำเพื่อขับเคลื่อนให้ปลาหมึกเคลื่อนที่ ท่อน้ำยังใช้ในการหายใจอีกด้วย

พฤติกรรมของปลาหมึก

ปลาหมึก

ปลาหมึกเป็นสัตว์ที่ฉลาดและเรียนรู้ได้ ปลาหมึกสามารถเรียนรู้ที่จะแยกแยะสิ่งของและจดจำเส้นทางได้ ปลาหมึกบางชนิดสามารถจำใบหน้าของมนุษย์ได้อีกด้วย

ปลาหมึกเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืน ปลาหมึกจะล่าสัตว์โดยการใช้หนวดจับเหยื่อเข้าปาก ปลาหมึกบางชนิดสามารถปล่อยน้ำหมึกเพื่อพรางตัวจากศัตรูได้

ปลาหมึกเป็นสัตว์ที่สืบพันธุ์แบบไข่ ปลาหมึกตัวเมียจะวางไข่จำนวนมาก ไข่ของปลาหมึกจะฟักเป็นตัวในระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์

การจำแนกประเภทของปลาหมึก

ปลาหมึก มี กี่ ประเภท ปลาหมึกสามารถจำแนกออกได้เป็น 4 อันดับหลัก ๆ ตามลักษณะของหนวด ได้แก่

หมึกกล้วย (Oegopsida) ปลาหมึกกล้วย นี้มีหนวดยาวและเรียว พบได้ทั่วไปในทะเลทั่วโลก ตัวอย่างปลาหมึกในนี้ ได้แก่ หมึกกล้วย หมึกกระดอง

หมึกหอม (Myopsida) ปลาหมึกหอม ในอันดับนี้มีหนวดสั้นและหนา พบได้ทั่วไปในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น ตัวอย่างปลาหมึกนี้ ได้แก่ หมึกหอม หมึกกระดองลายเสือ

หมึกยักษ์ (Octopoda) ปลาหมึกยักษ์ ในอันดับนี้มีหนวด 8 เส้นเท่ากัน พบได้ทั่วไปใน ทะเลลึก

นอติลุส (Nautiloidea) ปลาหมึกนอติลุส  ในอันดับนี้มีเปลือกแข็ง มีลักษณะคล้ายกับหอย พบได้ทั่วไปในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น

หมึก

ประโยชน์ของปลาหมึก

ปลาหมึกเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ นิยมนำมาบริโภคเป็นอาหาร ปลาหมึกมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี มีแคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินบี 12 และธาตุเหล็กสูง

ปลาหมึกยังนิยมนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ปลาหมึกแห้ง , ปลาหมึกกรอบ , ปลาหมึกย่าง , ปลาหมึกดอง เป็นต้น

ปลาหมึกเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ หมึก เป็นทั้งนักล่าเองด้วยและเป็นอาหารของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่

แหล่งข้อมูล : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81_(%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C)